Ez az első olyan tankönyv, amely a hazai románok (Ilie Ivănuş, Lucia Borza, Lucian Magdu, Alexandru Hoţopan, Maria Berényi és Ana Radici Repisky) irodalmát a román irodalommal párhuzamban mutatja be, összehasonlítva hazai román (Ștefan Oroian) és világirodalmi és művészeti alkotások segítségével. Mivel kétnyelvű (román és magyar) irodalomról beszélünk, a hazai román irodalom, kétségkívül, sajátos területet alkot a román irodalmi térképén.

Talán egyik legfontosabb célunk az volt, hogy az elemzett szövegekhez szorosan kapcsolódó irodalomtörténeti (illetve irodalomelméleti, filozófiai, világirodalmi, román és nemzetközi képzőművészeti és építészeti) ismeretek felkeltsék a tanulók irodalmi és művészeti érdeklődését.

Egy másik fontos jellemzője a tankönyvnek az, hogy minden egyes kor és stílusirányzat, írói életmű és szöveg elemzése ugyanazon követelményrendszer szerint történik. A tankönyv jól használható a közép és emelt szintű érettségi írásbeli és szóbeli vizsgára való felkészüléshez.

Harmadsorban a műelemzések és a szöveg mellett található nagyszámú szó- és irodalomelméleti magyarázat megkönnyíti a diákok önálló tanulását, mivel az alfejezetekbe, pontokba szedett direkt útmutatók elősegítik a mű megértését, értelmezését. A tankönyv több mint 500 szómagyarázatot és 80 irodalomelméleti jegyzetet tartalmaz.

Az egyes életművek bemutatása, a kiválasztott szövegek elemzése az életmű általános jellemzésébe tagolódik, úgy hogy a tanuló átfogó képet kapjon az adott író, költő, vagy drámaíró munkásságáról. Tizenhét író mintegy húsz regénye, verse és színműve szerepel az elemzett művek között. Ezeket 5-10 pontból álló szóbeli és az érettségi írásbeli feladatokhoz hasonló egyéni és közösen elvégzendő feladatsorok követik.Ezen kívül a tanulók digitális képességeire alapozva, elemzésekbe iktattuk a művekből készült filmek és videók rövid 5-8 perces internetes változatait is.

Mindezek a feladatok elősegítik a személyre szabott munkát és ösztönzik a diákok további tájékozódását. A tananyagot rövid, nemzetközi hírű és jelentőségű író, filozófus és képzőművész portréja, ún. műveltségi szócikkek egészítik ki, amelyekben többek között Sigmund Freud, Tristan Tzara, Gellu Naum, Majakovszkij, Victor Brauner, Balzac, Proust, Villon, Baudelaire, Rimbaud, Umberto Ecco, Martin Heidegger, H. Mattis-Teutsch életrajzi és életmű adatait találhatják meg a tanulók.

A román prózát George Călinescu, Marin Preda, Mircea Eliade, Augustin Buzura, Nicolae Breban, Constantin Țoiu, Gabriela Adameșteanu, Mircea Cărtărescu, Mircea Nedelciu, Horia Ursu, Radu Aldulescu; a költészetet Nicolae Labiș, Ștefan. Aug. Doinaș, Nichita Stănescu, Ana Blandiana și Ioan Alexandru, Ileana Mălăncioiu, Mircea Cărtărescu, Ion Mureșan, Ioan Es. Pop; a drámairodalmat Horia Lovinescu, Marin Sorescu, Matei Vișniec és Eugen Ionescu képviseli.

A tankönyv nyolc fejezetből áll, összhangban a tantervi és az új érettségi közép és emelt szintű vizsga követelményeivel:

1. A háborút követő időszak fontosabb irodalmi korszakai és stílusirányzatai (bevezető tanulmány); 2. A 20. századi próza fejlődése; 3. A neo-modern költészet előfutárai; 4. A neo-modern költészet – „a 60-as irodalmi nemzedék”; 5. A posztmodern irodalom; 6. A román drámairodalom fejlődési szakaszai; 7. A magyarországi román irodalom; 8. Irodalomtörténeti és -elméleti ismeretek.

Farkas Jenő: Literatura română. Manual pentru clasa a 12-a, Croatica Kiadó, Budapest, 2015,1-212.o.
A tankönyvet az Florin Cioban, Tibor Hergyán, Jenő Farkas: Antologie de texte din literatura română (Croatica Kiadó, Budapest, 2015, 1-539.o.) című szöveggyűjtemény egészíti ki.

Szerző: Farkas Jenő